Natuur & Milieu

Wethouder Spekschoor over rondweg Zenderen: “Het is nu of nooit!”

BORNE - “Het is nu of nooit. Als er nu geen beslissing wordt genomen, komt die er nooit meer!” Wethouder Arno Spekschoor beseft dat de komende weken van cruciaal belang zijn voor de oplossing van het ‘Verkeersprobleem Zenderen’.

In december hoopt het gemeentebestuur van Borne van de provincie groen licht te krijgen voor de voor de zogenaamde Bundeling A1/A35 variant. Op 1 december gaat de Dorpsraad Zenderen en de Stichting Filevrij Zenderen inspreken bij de Statencommissie Verkeer en Veiligheid en de wethouder gaat tussen de bedrijven door de 14 fracties in de provinciale commissie bijpraten. Op 15 december moet Provinciale Staten de klap er op geven. “Dan gaan in heel Zenderen de vlaggen uit”, garandeert Fons Lohuis van de plaatselijke Stichting Filevrij Zenderen. Hij gaat er daarbij van uit dat de provincie akkoord gaat met de voorkeur variant, de zogenaamde Vloedbeltverbinding.

Al in 2010 zijn de problemen die het doorgaande verkeer over de N743 door Zenderen veroorzaken op de agenda gezet en er zijn sindsdien al diverse oplossingen aangedragen die even zo vaak weer van tafel zijn gehaald. De gemeentebesturen van Borne en Almelo en die van de provincie kwamen niet tot een eensluidend besluit doordat Almelo opteert voor de zogenaamde ‘korte boog variant’. Daarbij wordt net buiten de bebouwde kom van Zenderen op de Albergerweg een aftakking gemaakt voor het verkeer van en naar noord - oost Twente, Tubbergen en omgeving. Deze moet dan met een boog weer ter hoogte van Elhorst-Vloedbelt N743 uitkomen.

Milieu Effect Reportage
Aan de keuze voor de juiste aanpak ligt een Milieu Effect Reportage (MER) ten grondslag. Het voorkeur traject van de gemeente Borne en de provincie loopt zes kilometer over Borns grondgebied en slechts 600 meter over grondgebied van Almelo, te weten aan de oostkant van Bornerbroek (saillant genoeg voor de gemeentelijke herindeling behorend bij de gemeente Borne) De Dorpsraad Bornerbroek maakt bezwaar tegen het voorkeur traject omdat een natuurgebiedje van 100 hectare, de Haares, zou worden aangetast. 

Hoewel het accent op Zenderen ligt, gaat het in werkelijkheid om een groter belang, te weten het verbeteren van de regionale infrastructuur in het gebied tussen Almelo en Hengelo, het verminderen van de verkeershinder op de N743 door Zenderen en op de rondweg die Borne in feite in tweeën deelt. Uit onderzoek blijkt dat de A1/A35 optie, mits zorgvuldig landschappelijk ingericht, voor de minste negatieve milieueffecten zorgt.

“Het onderliggende wegennet wordt daarmee versterkt en kan in de toekomst via een rotonde aangesloten worden op het knooppunt Azelo”, ligt Spekschoor toe. “De regio wil dit ook om ruimte te hebben bij eventuele calamiteiten.” Lohuis: “De keuze voor de ‘korte boog’ van Almelo lost niets op en zal de problemen voor Zenderen waarschijnlijk alleen maar groter maken en daar zitten wij na tien jaar ploeteren niet op te wachten”, meent Lohuis.

Spekschoor: “Dit voorjaar waren de uitkomsten van de MER al bekend en daaruit was al duidelijk dat de korte boog niet aan de PlanMER voorwaarden voldeed. Almelo bleef maar treuzelen met het nemen van een beslissing en daarom hebben wij en de provincie de knoop doorgehakt”, geeft Spekschoor aan.

Flinke kostenpost
Realisatie van het project gaat 50 miljoen euro kosten waarvan de provincie 40 miljoen voor haar rekening neemt en de regio en Borne de resterende tien miljoen fiftyfifty delen.

Mocht Provinciale Staten op 15 december het groene licht geven, dan kan het nog jaren duren eer de eerste schop de grond in kan. De nieuwe weg moet in het bestemmingsplan worden ingepast, er moet grond worden aangekocht en er kan bezwaar worden gemaakt. “Maar als de provincie ja heeft gezegd, kan het niet meer terug worden gedraaid. Dat staat vast”, is de overtuiging van de wethouder. “Zenderen heeft dan in elk geval iets om naar uit te kijken.”

Peter van der Molen.