Natuur & Milieu

Participatieproces voor twee windmolens bij Buren opgestart

Borne | Alle omwonenden, in een straal van twee kilometer, van de plaats waar twee windmolens zouden moeten komen, hebben een schrijven ontvangen. Dit schrijven kwam van de initiatiefnemers van ‘Wind voor Buren’. Ze nodigen de omwonenden en maatschappelijke organisaties uit, om samen met hen, een participatieproces op te starten. De informatieavond over dit proces vindt plaats op 12 februari 2020 in café Platenkamp in Borne (Prins Bernhardlaan 148). De informatieavond begint om 19.30 uur. Er wordt toelichting gegeven op hoe het participatieproces wordt vormgegeven en de planning. Daarnaast is er ruimte voor vragen en suggesties vanuit de omgeving.

 

Wind voor Buren is een initiatief van Annemarie en Bert Kristen, Joris van Dijk en Siward Zomer (coöperatie Buren Energie), Jelle de Waart en Matthijs Oppenhuizen (duurzaam energiebedrijf Pure Energie). Het idee is om twee moderne windmolens te plaatsen langs de snelwegen A1/A35 nabij knooppunt Buren. De beoogde locaties zijn gelegen in de gemeente Hof van Twente vlakbij de grens met de gemeente Borne.

 

Vorming van twee groepen

Het voorstel van de initiatiefnemers van Wind voor Buren is om twee groepen te vormen. Een groep met omwonenden en een groep met maatschappelijke organisaties. Met hen willen ze bespreken welke uitgangspunten ze voor het plan nemen, welke onderzoeken er gedaan worden en welke aanvullingen de omgeving hierop wil. Ook willen ze uitzoeken of er maatregelen mogelijk zijn om tegemoet te komen aan wensen, vragen of zorgen uit de omgeving. Het doel van de initiatiefnemers is dat uit dit participatieproces een plan ontstaat waarvoor zij een omgevingsvergunning kunnen aanvragen.

 

Onafhankelijke procesbegeleiders

Er zijn een aantal procesbegeleiders aangetrokken waaronder oud-burgemeester van Hengelo, Frank Kerckhaert (Kerckhaert Advies) en Niels Bronsgeest (advies- en ingenieursbureau Tauw) uit Deventer. Op de informatieavond stellen zij zichzelf voor, lichten hun rol toe en zijn uiteraard beschikbaar voor vragen en opmerkingen. De eerste bijeenkomst voor de groep omwonenden is gepland op 25 maart 2020. De eerste bijeenkomst voor de groep maatschappelijke organisaties is gepland op 1 april 2020. Zowel de groep omwonenden als de groep maatschappelijke organisaties komen, zoals het nu is beoogd, zes keer bij elkaar. De inschatting van de initiatiefnemers is dat eind september 2020 de onderwerpen die van belang zijn met de groepen zijn besproken en dat het proces in oktober 2020 gezamenlijk kan worden afgerond. Kort daarna beslissen de initiatiefnemers of ze een formele vergunningsprocedure kunnen en willen aanvragen. Aanmelden kan via burenenergie@hotmail.com.

 

Financieel voordeel in de toekomst

Volgens de initiatiefnemers kunnen leden van de coöperatie, die mee-investeren, daar een financieel voordeel aan overhouden. Verder kan de coöperatie met de inkomsten uit de windmolen ook nieuwe initiatieven beginnen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Wel geven ze aan dat de leden van de coöperatie met elkaar daarover beslissen. Verder komt er een omgevingsfonds dat voor een periode van 15 jaar wordt gevuld met inkomsten uit de windmolens. Wat hiermee wordt gedaan wordt ook nadrukkelijk in samenspraak met de omgeving bepaald. Wanneer de uiteindelijke realisatie mogelijk is, is nog niet bekend. Annemarie en Bert Kristen daarover: “een verdere planning hebben we op dit moment nog niet. Dat is lastig, omdat het deels afwachten is hoe het participatieproces zal verlopen”. WA

 

 

 

Reactie op manifest van “Geen windmolens bij woonwijken en buren tegen windmolens”

 

Juist deze week heeft het college van B&W van de gemeente Borne gereageerd op een manifest dat op 4 november tegen dit project werd aangeboden. Dit manifest werd door de gecombineerde actiegroep “Geen windmolens bij woonwijken en buren tegen windmolens” aangeboden. Het college vindt dat zij niet de bevoegde instantie is om een eventuele vergunningsaanvraag voor dit project te toetsen, respectievelijk te verstrekken. Ook verwijst het college naar het opstarten van dit participatieproject. ‘Zonder hiermee een inhoudelijke uitspraak te doen, hebben wij initiatiefnemers laten weten dit participatietraject te willen ondersteunen. Sterker nog, op grond van de nieuwe omgevingswet, wordt geacht dat dit soort initiatieven met de directe omgeving besproken wordt’, zo schrijven zij aan de actievoerders.

 

Op een gegeven moment zal Wind voor Buren een vergunningsaanvraag bij de bevoegde instantie indienen. In dit geval de gemeente Hof van Twente. Uiteindelijk zal de gemeente Hof van Twente moeten beoordelen of zij wil meewerken aan een vergunning en daarvoor het vigerende bestemmingsplan wil wijzigen. ‘Mocht hiervoor gekozen worden dan zal de vergunningsaanvraag op al uw ingebrachte aspecten worden getoetst aan wettelijke voorschriften/eisen en, met name qua landschappelijke inpassing, aan de provinciale omgevingsvisie. Wellicht ten overvloede informeren wij u dat er bij een vergunningsprocedure, waarvoor een bestemmingswijziging vereist is, mogelijkheden bestaan voor zienswijzen, bezwaar en beroep, zo sluit het college de brief af aan de actievoerders.